Przedszkole publiczne nr 1 Czerwona linia

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WADOWICACH Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich

Załącznik do Rozdziału 4

Standardy Ochrony Małoletnich w przedszkolu(3)

 

Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim powierzonym Przedszkolu Publicznemu nr 1 w Wadowicach oraz współpracującymi z nim instytucjom.
  2. Udzielenie rodzicom lub prawnym opiekunom małoletnich moralnej pewności co do stosowania w przedszkolnej praktyce pedagogicznej najwyższych standardów dobra i bezpieczeństwa wychowanków: słuchania dzieci, szacunku wobec nich jako osób, doceniania ich wysiłków i osiągnięć, angażowania ich w procesy decyzyjne, zachęcania do podejmowania działań oraz pozytywnego motywowania ich do tego.

Cały personel placówki, w tym pracownicy instytucji, wolontariusze, stażyści oraz praktykanci znają treść dokumentu Standardy ochrony dzieci oraz stosują je w praktyce.

Pracownicy realizują wyżej wymienione cele zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi placówki.