Przedszkole publiczne nr 1 Czerwona linia

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WADOWICACH Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

Poniżej prezentujemy tekst koncepcji pracy naszego przedszkola, opracowanej na lata 2017-2022.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W WADOWICACH
(Załącznik do Uchwały Nr 121/2017 Rady Pedagogicznej z dn. 08.09.2017r.)

I. MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez dzieci stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Naszą działalność opisuje cytat: „Najważniejszy obowiązek wobec dzieci to dać im szczęście.”(Alen Baxton)

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • jest akceptowane takie, jakie jest,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie
  nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
 • współpracują z nauczycielami,
 • otrzymują pomoc specjalistów,
 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia,obserwują i oceniają jego rozwój,
 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują
  partnerów i przyjaciół przedszkola,
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
 • stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają
  warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują
  efektywność własnej pracy.

II. WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.
Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

1. ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne Nr 1 mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku z dużym tarasem przy ulicy Gimnazjalnej 10. Budynek otoczony jest pięknym ogrodem z dobrze wyposażonym placem zabaw dla dzieci.
Przedszkole składa się z czterech oddziałów. Posiada odpowiednio wyposażone, estetyczne 4 sale zajęć, hol, szatnię, jadalnię, kuchnię z zapleczem, osobne toalety dla dziewcząt i chłopców, gabinet dyrektora, gabinet logopedyczny, pokój nauczycielski i pomieszczenia gospodarcze.

Przedszkole jest placówką, która:

 • stwarza warunki do stymulowania indywidualnego rozwoju dziecka, przyczynia się do pogłębiania zainteresowań i talentów;
 • proponuje atrakcyjne i dobrze zorganizowane zajęcia;
 • zapewnia każdemu dziecku bezpieczeństwo i opiekę oraz higieniczne warunki pobytu;
 • wspomaga rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu ich pociech;
 • promuje dokonania dzieci podczas uroczystości przedszkolnych, lokalnych;
 • umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki szkolnej.

W ofercie edukacyjnej przedszkole gwarantuje:

 • edukację muzyczną, plastyczną, ekologiczną, kulturalną, prozdrowotną;
 • kultywowanie tradycji regionalnych oraz tradycji placówki;
 • uczestnictwo dzieci w lokalnych przeglądach, konkursach, imprezach kulturalnych, przedstawieniach teatralnych, muzycznych, koncertach;
 • stosowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi;
 • organizację zajęć dodatkowych – język angielski, logopedyczne, religię;
 • organizację zajęć i zabaw na świeżym powietrzu, spacerów i wycieczek (także autokarowych dla dzieci starszych).

Przedszkole Nr 1 w Wadowicach zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne- logopedę. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

2. ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Rozbudzamy wiarę dziecka we własne możliwości.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.

Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach uniwersalnych. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną dzieci, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali ich kompetencje poznawcze. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.

3. KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Codzienna praktyka pedagogiczna wzbogacana jest o nowatorskie metody pracy:

 • twórcze metody aktywności ruchowej: C. Orffa, R. Labana, A. i M. Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • kinezjologię edukacyjną Dennisona,
 • pedagogikę zabawy KLANZA
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss.

4. WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem rodzinnym dziecka. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, np. „Zakręć się dla Milenki”, „Dzień dobrych uczynków”, itp.

Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata”, obchody „Dnia Ziemi” czy selektywna zbiórka odpadów.

Ponadto placówka aktywnie uczestniczy w akcjach, programach, konkursach i przeglądach organizowanych na terenie miasta i Gminy Wadowice.

5. PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Przedszkolny zestaw programów opracowywany jest i zatwierdzany corocznie do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej.
Przedszkole wzbogaca ofertę zajęć uwzględniających potrzeby i możliwości dzieci, realizując wybrane programy oraz programy autorskie nauczycieli przedszkola, a także różnorodne programy lokalne, wojewódzkie i ogólnokrajowe, np.: Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh,” „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” „Cała Polska czyta dzieciom”, „Akademia Przedszkolaka”, „Mamo, Tato, wolę wodę” i inne.

6. TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma swoje logo (Miś Uszatek) oraz kalendarz imprez i wydarzeń, który zawiera m.in.:

 • organizację rodzinnego konkursu pn. „Wspomnienie o Papieżu Janie Pawle II”
 • spotkanie z Mikołajem,
 • „jasełka” – wspólne kolędowanie,
 • bal karnawałowy,
 • biesiadę z Babcią i Dziadkiem,
 • udział w akcji „Sprzątanie świata”,
 • obchody Dnia Ziemi,
 • Święto Rodziny,
 • Pożegnanie starszaków.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez wydawanie gazetki dla dzieci i rodziców pt. „Miś Uszatek”, a także wizytówki, foldery, gadżety (m.in. koszulki z logo).

7. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola Publicznego Nr 1:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2017 – 2022:

 1. Inicjowanie i stosowanie działań nowatorskich w codziennej pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej z dziećmi przy wykorzystaniu aktywnych form i metod pracy.
 2. Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności umożliwiających im twórczą pracę z dzieckiem.
 3. Tworzenie i modyfikowanie programów autorskich nauczycieli – dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
 4. Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej w swojej pracy pedagogicznej.
 5. Prowadzenie partnerskiej, pełnej wzajemnego zaufania i akceptacji współpracy z rodzicami. Włączanie ich do aktywnego uczestnictwa w realizowanych w przedszkolu
  akcjach i programach.
 6. Kontynuowanie współpracy i utrzymywanie pozytywnych relacji z Organem Prowadzącym i Nadzorującym przedszkole oraz z zakładami pracy i instytucjami użyteczności
  publicznej.
 7. Dalsze promowanie przedszkola poprzez prowadzenie strony internetowej oraz kroniki przedszkolnej, wydawanie przedszkolnej gazetki „Miś Uszatek” dla dzieci i rodziców, organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych, udział przedszkolaków w akcjach,
  konkursach i przeglądach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim.
 8. Doposażenie placówki w pomoce, sprzęt i zabawki uatrakcyjniające pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 9. Modernizacja ogrodu przedszkolnego – doposażenie placu zabaw w ekologiczne i bezpieczne urządzenia ogrodowe oraz posadzenie drzewek i krzewów ozdobnych.
 10. Przeprowadzenie niezbędnego remontu w pomieszczeniach przedszkolnych.
 11. Kontynuowanie starań o wykonanie remontu tarasu i elewacji budynku przedszkola.

Zatwierdzono Uchwałą Nr 121/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 08.09.2017r.