Przedszkole publiczne nr 1 Czerwona linia

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WADOWICACH O przedszkolu

O przedszkolu

Z historii naszego przedszkola…

Przedszkole Publiczne Nr 1 jest najstarszym przedszkolem na terenie Wadowic. Powstało z inicjatywy Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Społecznych 15 października 1948r.
Początkowo znajdowało się w budynku przy ulicy 26 Stycznia, skąd w 1949r. zostało przeniesione do Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Sienkiewicza, ze względu na wzrost liczby dzieci chętnych do korzystania z usług przedszkola.

W grudniu 1958r. przedszkole otrzymało do dyspozycji własny, nowy, odpowiednio przystosowany do działalności dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej budynek przy ulicy 15 Grudnia – obecnie Gimnazjalnej – zlokalizowany w miejscu zburzonej we wrześniu 1939r. żydowskiej synagogi.

W ciągu wielu minionych lat placówka ulegała zmianom i przeobrażeniom. Zmieniała się nie tylko liczba dzieci w oddziałach, kierownictwo placówki, nauczyciele i personel obsługowy, ale przede wszystkim warunki lokalowe.

W chwili obecnej przedszkole jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną, zapewniającą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz proponującą dzieciom
i rodzicom bogate oferty edukacyjne.

O przedszkolu

Przedszkole dziś…

Przedszkole Publiczne Nr 1 działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 356);
 • Statutu Przedszkola Publicznego Nr 1 w Wadowicach (Uchwała Nr 126/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 1 w Wadowicach z dnia 10 listopada 2017r.)

i z uwzględnieniem postanowień:

 • Koncepcji Pracy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Wadowicach (Uchwała Nr 121/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 1 w Wadowicach z dnia 08.09.2017r.);
 • Konwencji o prawach dziecka (międzynarodowa umowa przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.)
 • oraz innych przepisów szczegółowych.

Przedszkole mieści się w wolno stojącym, piętrowym budynku z dużym tarasem przy ulicy Gimnazjalnej 10. Budynek otoczony jest pięknym ogrodem z dobrze wyposażonym placem zabaw dla dzieci.

Przedszkole składa się z pięciu oddziałów. Posiada 5 sal zajęć – odpowiednio wyposażonych i estetycznych – oraz hol, szatnię, kuchnię z zapleczem, osobne toalety dla dziewcząt i chłopców, gabinet dyrektora, gabinet logopedyczny i pomieszczenia gospodarcze. Placówka zatrudnia obecnie (po otwarciu nowego, piątego oddziału we wrześniu 2019r.)12 nauczycieli i 12 pracowników administracyjno-obsługowych.

Przedszkole jest placówką, która:

 • stwarza warunki do stymulowania indywidualnego rozwoju dziecka, przyczynia się do pogłębiania zainteresowań i talentów;
 • proponuje atrakcyjne i dobrze zorganizowane zajęcia;
 • zapewnia każdemu wychowankowi bezpieczeństwo i opiekę oraz higieniczne warunki pobytu;
 • wspomaga rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu ich pociech;
 • promuje dokonania dzieci podczas uroczystości przedszkolnych, lokalnych;
 • umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki szkolnej.

W ofercie edukacyjnej przedszkole gwarantuje:

 • edukację językową, muzyczną, plastyczną, ekologiczną, kulturalną, prozdrowotną;
 • kultywowanie tradycji regionalnych oraz tradycji placówki;
 • uczestnictwo dzieci w lokalnych przeglądach, konkursach, imprezach kulturalnych, przedstawieniach teatralnych, muzycznych, koncertach;
 • stosowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi;
 • organizację zajęć dodatkowych – zajęcia logopedyczne, religię;
 • organizację zajęć i zabaw na świeżym powietrzu, spacerów i wycieczek (także autokarowych dla dzieci starszych).

O przedszkolu O przedszkolu