Przedszkole publiczne nr 1 Czerwona linia

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W WADOWICACH Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola

Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Zasady ogólne:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli miejskich będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie dostępnym w placówkach oświatowych, na stronie UM w Wadowicach oraz na stronie do rekrutacji elektronicznej.

Rodzice, którzy zapisują dziecko do przedszkola, logują się pod adresem:

https://wadowice.formico.pl

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Jaroszowicach, Przedszkola Publicznego w Kleczy Dolnej, do Oddziału Przedszkolnego Nr 1 w Choczni oraz do Oddziału Przedszkolnego Nr 2 w Choczni będzie przeprowadzona papierowo w w/w placówkach – dotyczy to także dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-4-5 letnie (odpowiednio ur. w 2018, 2017 i 2016 r.) zamieszkałe w Gminie Wadowice.
 • Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2015-2018, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli:

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej (maksymalnie 3).
 • Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują wypełniony wniosek, we wskazanym miejscu podpisują i składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna:

  • przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność:

 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego prowadzona jest tradycyjnie w formie papierowej.

Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Wadowice:

Obowiązują jednolite zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wadowice.

 • Zarejestrowane w systemie elektronicznym podania zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z jednolitymi kryteriami kwalifikacyjnymi.
 • Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców.

Opis kryterium:

Kryteria podstawowe – wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.):

 • Wielodzietność rodziny kandydata (dotyczy 3 dzieci i więcej);
 • Niepełnosprawność kandydata;
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe:

 • Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w trybie dziennym;
 • Dziecko, którego zadeklarowany przez rodzica pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 8 godzin i więcej;
 • Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieci wychowujące się w rodzinach objętych nadzorem kuratorskim i niewydolnych wychowawczo;
 • Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy o przyjęcie do tego samego przedszkola;
 • Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu pierwszego wyboru;
 • Dziecko, którego tylko jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje.

Harmonogram rekrutacji do przedszkola – dla Rodziców:

 1. Udostępnienie rodzicom za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział w elektronicznej  rekrutacji. Wprowadzanie podań dzieci niekontynuujących do systemu przez Rodziców oraz placówki oświatowe. Potwierdzenie wniosków w przedszkolu pierwszego wyboru. – od 08.03.2021 od godz. 9:00 do 26.03.2021 do godz. 15:00
 2. Udostępnienie rodzicom informacji – dzieci zakwalifikowane do poszczególnych placówek, dzieci niezakwalifikowane – 07.04.2021 godz. 10:00
 3. Rodzice potwierdzają w placówkach, do których zostały przyjęte dzieci, wolę przyjęcia do placówki. Dyrektorzy placówek oświatowych potwierdzają w systemie przyjęcie dziecka do placówki – 08.04.2021 – 23.04.2021 do godz. 15:00
 4. Udostępnienie rodzicom informacji – dzieci przyjęte do poszczególnych placówek, dzieci nieprzyjęte –26.04.2021 godz. 10:00
 5. Udostępnienie rodzicom za pośrednictwem strony internetowej wykazu wolnych miejsc w placówkach  –30.04.2021 godz. 14:00
 6. Rekrutacja uzupełniająca –od 04.05.2021 od godz. 9:00 do 02.06.2021 do godz. 15:00